TEMPLAT KONTRAK PEROLEHAN

Templat kontrak berikut adalah berdasarkan kontrak bekalan/ perkhidmatan yang sedia ada digunapakai di KKDW. Ia disediakan sebagai rujukan bagi memudahkan pihak agensi dalam menyediakan dokumen kontrak. Walau bagaimanapun draf kontrak sebenar yang disediakan hendaklah dirujuk kepada penasihat undang-undang Kementerian/Jabatan/ Agensi bagi memastikan segala terma kontrak adalah teratur dan melindungi kepentingan Kerajaan. Dan segala lampiran/ jadual/ terma kontrak hendaklah dikemaskini supaya bersesuaian dan menepati keperluan perolehan sebagaimana yang telah diputuskan.

Sila klik pada pautan untuk muat turun contoh format Kontrak.