PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT)

LATAR BELAKANG

Menerusi Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe11), Teras Kedua : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, program SPKR  diteruskan sebagai salah satu touch point utama Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan mendahulukan kebajikan rakyat.

SPKR merupakan salah satu program  pembasmian kemiskinan luar bandar  dalam memastikan kumpulan sasar (miskin dan miskin tegar) dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

Komponen SPKR  meliputi bantuan rumah PPRT, program latihan kemahiran dan program peningkatan pendapatan yang membentuk suatu pakej nilai tambah untuk memperkasa dan memberi keupayaan kumpulan sasar membentuk jati diri,  menjana pendapatan sendiri selain memiliki kediaman yang selamat dan selesa.

OBJEKTIF PPRT

Meningkatkan kualiti hidup keluarga miskin tegar dan miskin dengan membina atau membaik pulih rumah bagi menyediakan tempat kediaman yang lebih selamat dan selesa sebagai asas pertumbuhan sesebuah keluarga

SKOP BANTUAN

Kawasan liputan PPRT adalah di kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan yang telah diputuskan oleh pihak Kerajaan.

 •  Skop PPRT terbahagi kepada 2 kategori, iaitu:

 a.    Bina Baharu

 • Bantuan pembinaan rumah baharu kepada penerima yang tidak mempunyai rumah atau rumah yang didiami terlalu uzur, tidak selamat diduduki dan tidak ekonomik                  untuk dibaiki.

 b.    Baik Pulih

 • Baik pulih melibatkan 3 elemen berikut, iaitu:
 1. Penyelenggaraan;
 2. Penambahbaikan; dan
 3.  Requisition;
 • Skop bantuan baik pulih hanya melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah(Sila rujuk Lampiran A bagi senarai yang dibenarkan).
 • Bahan binaan yang digunakan hendaklah sama atau setara dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baharu.

KUMPULAN SASAR

 • Kumpulan sasar PPRT adalah Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang berkuat kuasa.
 • Kriteria kumpulan sasar penerima bantuan PPRT yang LAYAK adalah seperti berikut:
 1.  disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih); atau
 2.  diperaku dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) atau Negeri (FGN) atau jawatankuasa yang setara dengannya di               peringkat negeri; atau
 3. diperaku oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan; atau
 4. diperaku oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian

 

Syarat bantuan Bina Baharu diberikan kepada peserta yang:

 • tidak mempunyai rumah;
 • rumah yang didiami terlalu uzur dan tidak selamat didiami;
 • tidak ekonomik untuk dibaiki;
 • memiliki tanah sendiri (pemilikan penuh); atau
 • pemilikan tanah sebahagian atau mendapat kebenaran menggunakan tanah daripada Tuan Tanah (tanah atas milik ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang mempunyai pertalian darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B).

 

Syarat bantuan Baik Pulih:

 • Bantuan diberikan kepada peserta yang mempunyai rumah yang uzur atau rosak disebabkan oleh bencana dan masih ekonomik untuk dibaiki.
 • Mendapat kebenaran untuk membaik pulih bagi kes menumpang tanah milik orang lain/tanah milik sebahagian/tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B.

 

Selain memenuhi kriteria-kriteria kelayakan di atas, keutamaan bantuan diberikan kepada:

 • warga emas;
 • orang kurang upaya (OKU);
 • ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan ramai;
 • mangsa bencana yang berskala kecil; dan
 • Keutamaan pelaksanaan program adalah kepada negeri-negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar yang

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL

PROGRAM

MAKLUMAT PROGRAM

PERUNTUKAN (RM)

1.

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT)

·       Pemberian bantuan baik pulih atau bina baharu rumah khusus kepada golongan miskin dan miskin tegar luar bandar

 

·       Skop PPRT terbahagi kepada 2 kategori iaitu:

 

                i.          Bina Baharu

Bantuan diberikan kepada peserta yang tidak mempunyai rumah atau rumah yang didiami terlalu uzur, tidak selamat diduduki dan tidak ekonomik untuk dibaiki.

 

              ii.          Baik Pulih

Bantuan diberikan kepada peserta yang mempunyai rumah yang masih ekonomik untuk dibaiki. Skop bantuan baik pulih hanya melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah.

 

KADAR BANTUAN

Kadar Bantuan Bina Baru

Bil

Kawasan

Jenis Rumah

Kadar Rumah* (RM)

 
 

1

Semenanjung

3 Bilik

(660 kps)

56,000

 

2

Sabah / Sarawak / W.P. Labuan

3 Bilik

(660 kps)

68,000

 

Rumah Panjang

(715 kps)

68,000

 

 

Kadar bantuan baik pulih

WILAYAH

Kos Maksimum Baik Pulih (RM)

Semenanjung

13,000

Sabah / Sarawak / W.P. Labuan

15,000

 

 

 

2019 – RM200 juta

 

2020 – RM264.194 juta

PERMOHONAN PPRT

Permohonan PPRT secara atas talian (online) hendaklah diisi dengan teliti dan lengkap. Sila sediakan maklumat berkaitan pemilikan harta / tanah, pendapatan, gambar Kad Pengenalan (depan dan belakang) dan gambar rumah semasa (sekiranya ada) sebelum menghantar permohonan. Kegagalan pemohon untuk melengkapkan butir-butir yang dikehendaki boleh menjejaskan permohonan. 

Sila klik di sini untuk memohon.