PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN KERJAYA (PLKK)

KONSEP PROGRAM
 1. PLKK menyediakan bantuan kewangan dan pengurusan bagi membolehkan  kumpulan sasar mengikuti kursus-kursus latihan jangka pendek, sederhana dan  panjang termasuk kemahiran asas Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan  (MLVK) Sijil Kemahiran Malaysia SKM I, SKM II dan SKM III.
 2. Ia bertujuan bagi meningkatkan kemahiran kumpulan sasar supaya mereka  mampu mendapat pekerjaan atau mengusahakan perniagaan yang boleh  memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan seterusnya mengeluarkan mereka  serta keluarga dari belenggu kemiskinan.
KUMPULAN SASAR

Kumpulan sasar bagi pelaksanaan program ini terdiri daripada golongan miskin  tegar, miskin dan berpendapatan rendah (B40). Kriteria kumpulan sasar yang  layak adalah seperti berikut: 

 • disahkan sebagai miskin tegar, miskin dan berpendapatan rendah (B40)  berserta berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih); atau 
 • diperaku dan disahkan layak oleh Focus Group Pembasmian Kemiskinan  Negeri atau Daerah (FG); dan 
 • bagi kes-kes tertentu yang memerlukan pengecualian daripada kriteria di  atas hendaklah dirujuk dan mendapat kelulusan KKDW.
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PLKK

Syarat-syarat pelaksanaan PLKK adalah seperti berikut:

 • Pelatih PLKK adalah warganegara Malaysia; 
 • Had umur pelatih adalah 15 tahun ke atas. Walau bagaimanapun  keutamaan diberikan kepada belia di bawah umur 40 tahun;
 • Keupayaan minimum dalam membaca, menulis dan mengira (3M); 
 • Mempunyai tahap kesihatan yang baik serta tidak terlibat dengan  penyalahgunaan dadah; 
 • Keutamaan kepada pelatih/peserta yang belum pernah mengikuti  latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan;  
 • Pelatih/peserta yang telah tamat Tahap 1 dan Tahap 2 serta  berpotensi untuk meneruskan pengajian ke Tahap 3 di tempat  latihan yang sama atau lain-lain tempat latihan; 
 • diperaku oleh Mesyuarat Jawatankuasa PLKK peringkat KKDW; dan 
 • bagi kes-kes tertentu yang memerlukan pengecualian daripada  syarat-syarat di atas hendaklah dirujuk dan mendapat kelulusan  KKDW.
BIDANG-BIDANG PLKK

Sektor-sektor kemahiran yang dibiayai di bawah PLKK adalah seperti berikut: 

 • Aeroangkasa;
 • Automotif;
 • Bangunan & Pembinaan;
 • Bangunan & Pembinaan;
 • Cenderahati & Industri Kecil;
 • Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran;
 • Hospitaliti & Pelancongan;
 • ICT & Multimedia;
 • Industri Perkhidmatan Logistik Bersepadu;
 • Kimpalan;
 • Landskap & Alam Sekitar;
 • Makanan & Minuman;
 • Minyak & Gas;
 • Pembuatan;
 • Pemesinan & Peralatan;
 • Pendidikan & Perkhidmatan Latihan;
 • Pengangkutan;
 • Pengurusan Bisnes;
 • Penjagaan & Perkhidmatan Komuniti;
 • Percetakan;
 • Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal Dan Elektrik;
 • Perladangan & Komoditi;
 • Pertahanan & Perkhidmatan Keselamatan;
 • Pertanian & Asas Tani;
 • Perubatan & Farmaseutikal;
 • Seni & Kebudayaan; dan
 • Tekstil & Pakaian.

 

KKDW juga dari masa ke semasa boleh memberikan pertimbangan kelulusan  bagi bidang-bidang latihan kemahiran yang baharu dan mempunyai potensi  serta permintaan tinggi dalam pasaran pekerjaan. 

 

Agensi-agensi Pelaksana diminta menyesuaikan bidang-bidang  kemahiran dengan minat dan kemampuan peserta serta kehendak pasaran  semasa. 

 

KOMPONEN DAN KADAR BANTUAN PLKK

Kadar bantuan meliputi yuran pengajian, tempat tinggal, makan/minum peserta serta elaun peserta. Bagi kursus kurang tempoh sebulan, setiap peserta hendaklah diberi Elaun Hilang Pendapatan sebanyak RM25 sehari manakala bagi kursus lebih dari tempoh tersebut, Elaun Sara Hidup sebanyak RM150 sebulan hendaklah diberikan.

MEKANISME PELAKSANAAN
 • KKDW berfungsi sebagai penyelaras utama dari segi penggubalan dasar dan  strategi pelaksanaan serta membuat perancangan, penyelarasan,  pemantauan dan penilaian impak projek di peringkat Persekutuan dan  melaporkan kemajuan pelaksanaan program kepada Agensi Pusat. 
 • KKDW boleh melantik mana-mana agensi di bawah KKDW yang terdiri  daripada Pejabat KKDW Negeri, Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW), Majlis  Amanah Rakyat (MARA) dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) serta  anak-anak syarikat agensi sebagai Agensi Pelaksana PLKK. 
 • Kursus/ latihan PLKK juga boleh dilaksanakan melalui kerjasama dengan  Kementerian-kementerian lain dengan menggunakan Pusat Latihan/ Institut  Kemahiran Kerajaan. Contohnya, kerjasama dengan Kementerian Pertanian  dan agensi-agensi di bawahnya iaitu seperti Lembaga Kemajuan Ikan  Malaysia (LKIM), Jabatan Perikanan, Institut Penyelidikan dan  Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Pemasaran  Pertanian Persekutuan (FAMA), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan  sebagainya. 
 • Agensi-agensi Pelaksana juga hendaklah memastikan sekurang-kurangnya 70 peratus daripada  peserta PLKK yang dilatih mendapat jaminan pekerjaan.