SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPKR)

SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPKR)

  1. Di bawah Tema 2 Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) – Memperkukuh Keselamatan, Kesejahteraan dan Inklusiviti, program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) diteruskan khusus bagi strategi dalam pembasmian kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat di luar bandar.
  2. SPKR merupakan salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar  dalam memastikan kumpulan sasar (miskin dan miskin tegar) dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

5 KOMPONEN UTAMA SPKR

Lima (5) komponen utama SPKR ialah :

  1. Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) iaitu pemberian bantuan baik pulih atau bina baharu rumah khusus kepada golongan miskin dan miskin tegar luar bandar;

  2. Program Latihan Kemahiran Dan Kerjaya (PLKK) yang menyediakan peluang latihan untuk kerjaya khususnya kumpulan B40 di luar bandar;

  3. Program Peningkatan Pendapatan (PPP) iaitu program pemberian bantuan peralatan serta latihan kepada kumpulan B40 di luar bandar bagi meningkatkan pendapatan semasa dan seterusnya keluar daripada zon kemiskinan;

  4. Program Bina Insan (PBI) merupakan program peningkatan jati diri dan pembinaan sahsiah golongan sasar miskin tegar dan miskin luar bandar khususnya di kalangan golongan muda untuk lebih bertanggungjawab dan merubah minda agar kurang kebergantungan kepada bantuan atau subsidi Kerajaan serta mengurangkan keciciran pendidikan golongan sasar yang dilaksanakan melalui penganjuran kursus/ aktiviti latihan; dan
  5. Program Komuniti Sejahtera (PKS) iaitu program untuk meningkatkan pendapatan golongan miskin tegar/ miskin (produktif dan tidak produktif) melalui penglibatan dan kerjasama komuniti setempat. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan peralatan, khidmat nasihat, pengurusan dan rundingan, bahan, premis/ bengkel dan lain-lain yang berkaitan.
  1.