Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

 


Tempoh Bayaran Balik Pinjaman

 • 3 hingga 5 tahun (pinjaman RM250,000.00 ke bawah); dan
 • 5 hingga 7 tahun ( (pinjaman RM250,000.00 - RM500,000.00).


Tempoh Pernafasan (Grace Period)

Bayaran pokok selama 6 bulan mulai dari tarikh pengeluaran pinjaman.


Pemberian Geran

Pemberian geran akan dipertimbangkan kepada peminjam yang mendapat pembiayaan RM250,000.00 ke bawah dan memenuhi kriteria seperti berikut:

 • Telah menjelaskan bayaran balik pinjaman sebanyak 70%;
 • Tiada tunggakan dan bayaran balik pinjaman tidak melewati tarikh yang ditetapkan;
 • Prestasi perniagaan yang baik selepas pembiayaan SPED; dan
 • Pemberian geran adalah terhad kepada pinjaman SPED yang pertama sahaja.


Kadar Bayaran Perkhidmatan

 • 5% setahun berasaskan baki pinjaman.


Skop Pembiayaan

 • Industri Pembuatan
 • Pertanian Komersial
 • Industri Perkhidmatan
 • Pelancongan Desa


Pinjaman Yang Tidak Dibiayai

 • Perusahaan/perniagaan bidangan besar seperti projek cari gali petroleum/galian, projek perumahan dan perhotelan;
 • Pembelian aset tetap untuk tujuan dijual semula atau untuk disewakan seperti pembelian tapak perusahaan/tanah, kedai dan kilang/bengkel dan kenderaan;
 • Pembelian kenderaan-kenderaan untuk tujuan pengangkutan awam;
 • Pinjaman untuk membayar hutang;
 • Pinjaman bagi tujuan penternakan ayam;
 • Pinjaman untuk membina bangunan perniagaan / perusahaan yang baru; dan
 • Aktiviti di luar syariah dan di luar skop pembiayaan.


Syarat – Syarat Memohon

 • Perniagaan / Perusahaan dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Bumiputera;
 • Perniagaan / Perusahaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia;
 • Keutamaan kepada perusahaan/perniagaan bertempat di luar bandar;
 • Pengusaha menjalankan perniagaan/perusahaan sepenuh masa;
 • Premis perniagaan berasingan daripada premis kediaman;
 • Pengusaha atau syarikat yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank atau institusi kewangan serta lain-lain dana Kerajaan melebihi RM250,000.00. Walau bagaimanapun, SPED boleh membiayai sekiranya pinjaman tersebut telah selesai dibayar sekurang-kurangnya 75%;
 • Menepati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan termasuk Kod Amalan Kebersihan Makanan dan Pembuangan Sisa Industri, Akta pencemaran Alam Sekitar dan sebagainya.
 • Perniagaan yang dijalankan adalah berdaya maju; dan
 • Had umur peminjam tidak melebihi 60 tahun.

Pages: 1  2  3