Profil Perkhidmatan

Setiausaha Bahagian Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat

SUB-KD

Nama : Puan Juniadah binti Ali
E-mel : juniadah[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 2211
No. Faks : 03 – 8888 2336

Objektif

 • Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh.
 • Memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar dan pulangan yang munasabah kepada agensi.
 • Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuatkuasa:
  • membantu gerakan koperasi luar bandar bertindak sebagai alat pembentukan masyarakat luar bandar yang berdikari dan berdaya saing.
 • Menyelaras peruntukan serta memantau prestasi program/projek di bawah tiga (3) sektor utama Majlis Amanah Rakyat (MARA) iaitu usahawan, pendidikan dan multi sektor.
 • Menyemak dan memperakukan perancangan program/projek Majlis Amanah Rakyat (MARA) termasuk bajet pembangunan dan operasi.
 • Memantau dan menilai pelaksanaan program/projek Majlis Amanah Rakyat (MARA):
  • bertanggungjawab bagi urusan Lembaga Perolehan A dan Lembaga Perolehan B bagi program/projek di bawah kawalan Majlis Amanah Rakyat (MARA);
  • memberi maklumbalas terhadap pemasalahan/isu yang dihadapi Majlis Amanah Rakyat (MARA); dan
  • menguruskan Bantuan Pendidikan KPLB.
 • Memastikan semua permohonan untuk penswastaan ​​tanah milik Kementerian dan agensi-agensi di bawah Kementerian diproses mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (UKAS, JPM).

Fungsi

Unit Kawal Selia Pelaburan Dan Hal Korporat Syarikat (Unit A)

 • Pemantauan terhadap isu, dasar dan hala tuju bagi syarikat-syarikat milik Agensi di bawah KPLB;
 • Penilaian dan perakuan permohonan pelaburan dan pinjaman bagi 136 buah syarikat-syarikat milik Agensi di bawah KPLB;
 • Penilaian dan perakuan permohonan berkaitan hal ehwal korporat iaitu penubuhan syarikat dan pelantikan Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif serta Ahli Lembaga Pengarah bagi 136 buah syarikat-syarikat milik Agensi di bawah KPLB;
 • Penilaian dan perakuan permohonan bayaran bonus bagi 136 buah syarikat-syarikat milik Agensi di bawah KPLB;
 • Pemantauan, penilaian dan penyediaan laporan prestasi kewangan dan fizikal berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) syarikat-syarikat dan kilang-kilang milik Agensi di bawah KPLB;
 • Lawatan pemantauan ke atas projek-projek yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat milik Agensi di bawah KPLB;
 • Pelaksanaan kursus dan latihan untuk pembangunan modal insan berkaitan syarikat; dan
 • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Koperasi Luar Bandar.

 

Unit Penswastaan dan Pentadbiran (Unit B)

 

Pengurusan Projek Penswastaan

 • Menguruskan permohonan pembangunan melibatkan kerjasama dengan pihak swasta;
 • Menyelaras permohonan projek pembangunan penswastaan untuk pertimbangan dan kelulusan pihak Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (UKAS, JPM);
 • Memantau pembangunan projek penswastaan KPLB dan agensi di bawah KPLB;
 • Memantau pelaksanaan projek-projek penswastaan Kementerian dan agensi di bawah KPLB;
 • Memantau pengurusan pengambilan balik tanah untuk projek penswastaan Kementerian dan agensi di bawah KPLB;
 • Memantau proses penyerahan projek kepada KPLB dan agensi di bawah KPLB;
 • Memantau pentadbiran / kewangan projek penswastaan; dan
 • Inspektorat projek penswastaan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Agensi di bawah KPLB.

 

Pentadbiran

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran bahagian;
 • Menyelaras dan melaksana Pengurusan Aset, Rekod dan Keselamatan di peringkat bahagian
  • Pemeriksaan Aset Bahagian
  • Pembelian Aset Bahagian
  • Pelupusan Aset
  • Pengurusan Fail Dan Rekod Bahagian
  • Pengurusan Keselamatan
 • Mengurus hal ehwal kewangan dan perolehan di peringkat bahagian
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus
  • Mengurus dan memperakukan perolehan harta modal/bekalan pejabat dan pesanan perkhidmatan
 • Menyelaras hal ehwal sumber manusia di peringkat bahagian
  • Pengurusan HRMIS
  • Pengurusan fail meja dan manual prosedur kerja
  • Pengurusan sasaran kerja tahunan
  • Pengurusan latihan dan kursus bagi pegawai/kumpulan pelaksana; dan; Pengurusan organisasi dan perjawatan
 • Penyediaan Memorandum dan Nota Jemaah Menteri; dan
 • Menyelaras penyediaan jawapan Dewan Rakyat dan Dewan Negara

 

Unit Penyelarasan Mara (Unit C)

 • Penyelarasan terhadap perkara/isu dasar dan halatuju pendidikan tinggi,penganjuran pelajaran dan usahawan di Majlis Amanah Rakyat (MARA);
 • Pemantauan penyelarasan dan penyediaan laporan bagi isu berbangkit berkaitan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), German Malaysian Institute (GMI),Yayaan Pelajaran Mara (YPM),Kolej Poly- Tech MARA (KPTM), Kolej Profesional MARA (KPM), Kolej MARA (KM), Penganjuran Pelajaran dan usahawan MARA;
 • Pemantauan penyediaan dan penyelarasan penghantaran Nota Jemaah Menteri bagi isu MARA di bawah seliaan kepada Jabatan Perdana Menteri;
 • Pemantauan,penyelarasan dan penyediaan laporan bagi perkara/isu berkaitan pendidikan menengah dan latihan kemahiran MARA;
 • Pemantauan,penyelarasan dan penyediaan laporan bagi perkara/isu berkaitan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM),Institut Kemahiran Mara(IKM), Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM) and GIAT MARA;
 • Pemantauan penyediaan dan penyelarasan penghantaran Nota Jemaah Menteri bagi Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan dan Prestasi Tahunan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (Belum Beraudit) serta Memorandum Jemaah Menteri bagi Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Majlis Amanah Rakyat (MARA) (Telah Beraudit) kepada Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana Menteri; dan
 • Penyediaan deraf jawapan bagi pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi perkara/isu dasar di bawah seliaan.

 

Unit Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Syarikat (Unit D)

 • Pengurusan Tabung Bantuan Pendidikan KPLB dan urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Amanah BAKTIDESA (JKAAB);
 • Penganjuran program-program penggalakkan ke arah kerjasama smart partnershipperniagaan di kalangan Syarikat milik Agensi KPLB yang meliputi iaitu:
  • Perladangan
  • Perkilangan
  • Pertanian
  • Pelancongan
  • Perkhidmatan
  • Hartanah
  • Pelaburan
  • Pendidikan
  • Pelbagai
 • Penyelarasan kerjasama dengan lain-lain Agensi bagi meneroka bidang-bidang/teknologi baru yang bermanfaat kepada Syarikat-Syarikat milik Agensi KPLB;
 • Pemantauan dan penilaian prestasi kewangan dan fizikal keseluruhan Syarikat secara berkala bagi setiap suku tahun; dan
 • Penyelarasan maklum balas isu-isu yang berkaitan dengan pengauditan syarikat.